יום שלישי, 24 בנובמבר 2015

שותפות עסקית - היבטי מיסוי מאת משרד עו"ד נועם קוריס ושות'...

בס"ד

שותפות עסקית – היבטי מיסוי

 מאת מאיר סגל ממשרד עו"ד נועם קוריס ושות'

הרגולטור הבריטי אסר על מבקרים פנימיים לסייע לרואה חשבון מבקר
נכתב על ידי <a href="https://www.articles.co.il/author/37441">אלון קוחלני, עו''ד</a>
ביוני 2013 פרסמה המועצה לדיווח כספי (FRC)[i], הרגולטור האחראי לקידום ממשל התאגידי בבריטניה, גרסה מתוקנת לתקן ביקורת מס' 610  "שימוש בעבודתם של מבקרים פנימיים", שיכנס לתוקף למן 15 ביוני 2014 ואילך. תקן זה בא על רקע  הממצאים שפרסמה ב 2012 הוועדה פרלמנטארית לתקנים במגזר הבנקאי בבריטניה שחקרה את תפקוד בנקים לאחר פרשת תיאום ריבית הליבור. דוח זה של הועדה ביקר את הקשר "הדוק מדי" בין משרדי רו"ח העורכים ביקורת חיצונית לבנקים להם הם נותנים שירותים, וקבע כי פונקצית ביקורת פנימית צריכה להיות השפעה רבה יותר בקידום ממשל תאגידי יעיל.
התקן החדש החל על חברות ציבוריות בבריטניה ואירלנד, עוסק באחריותו של המבקר החיצוני, כאשר הוא נעזר בעבודתו של מבקר פנימי, במצבים הבאים:  (א) שימוש בביקורת הפנימית להשגת ממצאי ביקורת וכן (ב) שימוש בביקורת הפנימית לצורך סיוע ישיר בניהול ו/או פיקוח של המבקר החיצוני.
כדי למנוע מצבים של ניגוד עניינים אוסר התקן על  רו"ח-מבקר להסתייע באופן ישיר במבקר פנימי הפועל באותו גוף, לצורך עריכת דוחות כספיים מבוקרים. התקן מגדיר "סיוע ישיר" כשימוש במבקרים פנימיים לביצוע נהלי ביקורת בניהול, פיקוח ועריכת ביקורות על-ידי רואי חשבון חיצוניים. יחד עם זאת התקן אינו אוסר על רו"ח מבקר להסתמך בעבודתם על תוצרים שנעשו במסגרת פעילות ביקורת הפנימית רגילה. איסור זו חל גם על מבקרים פנימיים של חברות בנות, כאשר הביקורת על הדוחות הכספיים מבוצעת בקבוצה. התקן גם מסביר כיצד פונקצית הביקורת הפנימית וממצאיה יכולה להועיל להערכת הסיכון של רואה החשבון החיצוני.
למעשה ה FRC מבקשת ע"י יצירת חלוקה ברורה יותר של האחריות בין צוותי ביקורת פנימיות והמבקרים החיצוניים, להבטיח את עצמאותו של המבקר החיצוני ולהגביר את תחושת האמון של המשקעים בביקורת בכלל ובדוחות הכספיים בפרט.
בד בבד עם האמור ביולי 2013 הוציא לשכת המבקרים הפנימיים של הבריטית הנחיות חדשות למבקרי פנים במגזר הפיננסי. מטרת ההנחיה להגביר את האפקטיביות של הביקורת הפנימית במגזר הפיננסי, המאפשר לו למלא תפקיד פעיל יותר בשיפור ממשל  התאגידי. ההנחיה קובעת, למשל, כי המבקר הפנימי הראשי צריך להיות סמכות לדווח לדירקטוריון. היקף הביקורת הפנימית צריך להיות בלתי מוגבל כדי שמבקרים פנימיים יוכלו להעריך כל סיכון הטמון בהחלטות של התאגיד. הנחיה ממליצה כי מבקרי הפנים יעריכו אם תהליכים בארגון ויבחנו האם הללו עולים בקנה אחד עם הערכים, הקוד האתי, התיאבון לסיכון ומדיניות הארגון. על מבקרי הפנים לדווח תחילה ליו"ר ועדת הביקורת.
* הכותב הנו בעל משרד לעריכת דין המומחה לביקורת פנימית וניהול סיכונים


[i] . המועצה לדיווח כספי (FRC),  היא רגולאטור עצמאי האחראי לקידום ממשל תאגידי ודיווח כספי כדי לעודד השקעה בחברות בבריטניה. גוף זה קובע סטנדרטים לדיווח של חברה ציבוריות, וכללים אקטואריים ומפקחת ואוכפת את תקני חשבונאות וביקורת. גוף זה גם מפקח על פעילות הרגולציה של המקצוע האקטוארי והגופים החשבונאיים המקצועיים ומפעילה סדרי משמעת עצמאיים למקרי אינטרס ציבוריים הכוללים רואי חשבון ואקטוארים.


עו"ד אלון קוחלני (. LL.B ) שעוסק זה כשני עשורים בביקורת פנימית ובקרה, ולמעלה מעשור בתחומי ניהול סיכונים וציות, והנו בעל הסמכה CRMA בתחום ניהול הסיכונים ובעל תואר MA בביקורת פנימית (אוניברסיטת חיפה) ותואר שני במשפטים (אוניברסיטת בר-אילן) הנו מומחה לרגולציה, דיני ביקורת פנימית, ציות וניהול סיכונים משפטי. עו"ד קוחלני פרסם מאמרים רבים בתחומים אלה וספר פרי עטו על ניהול סיכונים וביקורת פנימית פורסם במאי 2012 בהוצאת ג'י.אר.סי יועצים.

מקור המאמר:<a href='http://www.articles.co.il/article.php?id=161774'> articles.co.il</a>
אודות משרד עו"ד נועם קוריס ושות'
·          
מאמרים פרי עטם של צוות משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד 
נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד 
נועה מאיר

עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה